โครงการวิจัยประจำปี : 2553
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงตนเองแนวจิตตปัญญาศึกษา
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
นักวิจัยร่วม : ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์ พีรเทพ รุ่งคุณากร และ นฤมล ปลอดทอง
ประเภทของโครงการ : โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ :
แหล่งเงินทุน  
งบประมาณ แผ่นดิน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)