โครงการวิจัยประจำปี : 2557
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการติดตามและประเมินผลโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา ปี3
หัวหน้าโครงการ : ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
นักวิจัยร่วม : ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, ภญ.ชรรินชร เสถียร และ นางสาวประภาพร อนุมานไพศาล
ประเภทของโครงการ : โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ :
แหล่งเงินทุน  
ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดาวน์โหลดโครงการวิจัย : ดาวน์โหลด
 

 

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา ปี 3

Follow up and Evaluation Program upon The Smart Merit-Making as Voluntaries Project

 สุปรียส์ กาญจนพิศศาล จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร ชรรินชร เสถียรและประภาพร อนุมานไพศาล

 

        โครงการวิจัยเรื่อง ติดตามและประเมินผลโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา ปี 3 เป็นการวิจัยเชิงถอดบทเรียนผ่านวิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การเฝ้าสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในบุคคล(In-depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่ เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือการประเมินผลและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อเป็นกลไกในการติดตามเก็บรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการว่าบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด และเพื่อให้ได้แนวทางข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินของโครงการให้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ ผลของการวิจัยชี้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเห็นมุมมองใหม่ในการทำบุญ ว่าการทำบุญไม่ใช่แค่การบริจาคทาน แต่บุญสามารถสร้างจากภายในตนเองผ่านการปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือการลงแรงกายผ่านงานจิตอาสาเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิด ทัศนคติ มุมมองที่มีต่อชีวิตรวมถึงการได้กลับมาเห็นคุณค่าในตนเองจนนำไปสู่การยอมรับในตนเองและผู้อื่นพร้อมทั้งเกิดความต้องการที่อยากจะเผยแพร่และผลักดันแนวคิดฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสาให้เป็นที่รับรู้ของผู้คนในสังคม ยิ่งไปกว่านั้น คือ การที่ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งได้มีการรวมตัวกันโดยได้มีการนำรูปแบบกิจกรรมฉลาดทำบุญไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ การที่คณะทำงานโครงการฯ เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมและองค์กรภาคีทำให้เกิดมิตรภาพและสัมพันธภาพที่ดี อันส่งผลต่อแรงจูงใจเชิงบวกต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับการดำเนินงานโครงการในปีนี้ ยิ่งไปกว่านั้น คือ การวางบทบาทการทำงานร่วมกับองค์กรภาคีในฐานะเพื่อน มีส่วนช่วยให้การขับเคลื่อนงานร่วมกันเป็นอย่างเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่และถ้อยทีถ้อยอาศัย ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้นำเสนอแนวทาง 6 ข้อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต คือ การวางบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่องค์กรภาคีในเรื่องการออกแบบกิจกรรมจิตอาสาแบบฉลาดทำบุญ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ การพัฒนาการสื่อสารแนวคิดการทำบุญโดยเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรภาคสื่อเป็นหลัก การค้นหาและพัฒนาวัดและโรงพยาบาลที่มีปัจจัยเงื่อนไขที่เหมาะสมให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำหรับการสื่อสารและขับเคลื่อนงาน การจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาฉลาดทำบุญเพื่อยกระดับผู้เข้าร่วมสู่ผู้จัดกิจกรรม และการวางแผนการจัดการองค์ความรู้ร่วมกับองค์กรภาคี

คำสำคัญ : ฉลาดทำบุญ บุญกิริยาวัตถุ 10 จิตอาสา การประเมินผลโครงการ