โครงการวิจัยประจำปี : 2558
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการจากใจสู่ใจ: นวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อการปฏิรูปภายนอก
หัวหน้าโครงการ : ดร.ชเนตตี ทินนาม
นักวิจัยร่วม : คณะทำงานโครงการ คณะทำงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ : นางสาวอวยพร สุธนธัญญากร, นางสาววิจิตร ว่องวารีทิพย์, นางสาวรัชนี วิศิษฏ์วโรดม, นางสาววิจิตรา เตรตระกูล และนางสาววารุณี นิลพันธ์ คณะทำงานพื้นที่จังหวัดขอนแก่น : นางมัลลิกา ตั้งสงบ, นายจรายุทธ สุวรรณชนะ, นางสาวสุมณฑา สวนผลรัตน์, นางสาวพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย และนางสาวชิตวัน สมรูป
ประเภทของโครงการ : โครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ : 2558
แหล่งเงินทุน  
ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)