โครงการวิจัยประจำปี : 2552
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิธีวิทยากรแนวจิตตปัญญาศึกษา
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน
นักวิจัยร่วม : ธีระพล เต็มอุดม, ดร.ชลลดา ทองทวี, ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร และ ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ
ประเภทของโครงการ : โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ : 2552
แหล่งเงินทุน  
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิธีวิทยากรแนวจิตตปัญญาศึกษานั้น จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและวิธีวิทยาการวิจัย สำหรับการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษาแนวจิตตปัญญาศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน และเพื่อสร้างรวมถึงพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในแนวจิตตปัญญาศึกษา เพื่อนำไปขยายผลในบริบทการจัดกระบวนการเรียนการสอน และจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป