โครงการวิจัยประจำปี : 2551
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา : ปีที่ 2
หัวหน้าโครงการ : ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์
ประเภทของโครงการ :
ปีงบประมาณ : 2551
แหล่งเงินทุน  
 

 โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา ปีที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องจากการดำเนินงานวิจัยองค์ความรู้จิตตปัญญาศึกษาในปี พ.ศ.2551 โดยในปีที่สอง โครงการฯ จะนำเอาความรู้ที่ได้สำรวจจากปีที่หนึ่งเป็นฐาน ไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยศึกษาวิจัยชั้นเรียนที่นำเอากระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (contemplation) มาช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา   และพัฒนาองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตต-ปัญญาศึกษาในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ  ในขณะเดียวกันจะได้นำเอาความรู้ที่ได้สำรวจจากปีที่หนึ่งดังกล่าวมาพัฒนาต่อให้เป็นตำราที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านวงกว้าง ได้น้อมนำเอาการปฎิบัติภาวนามาสู่ชีวิตแห่งการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ พร้อมกับส่งเสริมให้ชุมชน “จิตตปัญญาสนทนา” (CoRDial) มีชีวิตที่เติบโตได้ด้วยตนเอง