โครงการวิจัยประจำปี : 2550
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การอบรมและกระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา
หัวหน้าโครงการ : นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ
ประเภทของโครงการ :
ปีงบประมาณ : 2550
แหล่งเงินทุน  
 

 โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์และพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 9 หลักสูตร การประชุมสรุปบทเรียนการวิจัย และการจัดทำวิดิทัศน์ชุดความรู้การอบรมแนวจิตตปัญญาศึกษา