โครงการวิจัยประจำปี : 2557
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการเครือข่ายภาวะผู้นำแห่งองค์กร และสังคม
หัวหน้าโครงการ : รศ.อนุชาติ พวงสำลี
นักวิจัยร่วม : คณะทำงานโครงการ : ดร.อดิศร จันทรสุข, นางสาวชลนภา อนุกุล, นางสาวอธิษฐาน์ คงทรัพย์, นางจารุปภา วะสี และ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
ประเภทของโครงการ : โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ : 2557
แหล่งเงินทุน  
ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)