โครงการวิจัยประจำปี : 2556
ชื่อโครงการวิจัย : โครงการศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้การ ขับเคลื่อนสุขภาวะทางปัญญา ต่างประเทศและในประเทศไทย
หัวหน้าโครงการ : ดร.อดิศร จันทรสุข
ประเภทของโครงการ : โครงการวิจัย
ปีงบประมาณ : 15 มิถุนายน 2556 – 31 ตุลาคม 2556
แหล่งเงินทุน  
ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)