Home | Contact Us | Calendar | Sitemap
 Choose Language :      Thai  |  English    
 
งานวิจัย
Home   >  งานวิจัย

โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มีดังต่อไปนี้

  ปี 2552 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิธีวิทยากรแนวจิตตปัญญาศึกษา
  หัวหน้าโครงการวิจัย  ผศ.ดร. จุมพล  พูลภัทรชีวิน

สังเขปแนวคิดโดยหลัก

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิธีวิทยากรแนวจิตตปัญญาศึกษานั้น จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและวิธีวิทยาการวิจัย สำหรับการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษาแนวจิตตปัญญาศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน และเพื่อสร้างรวมถึงพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการวิจัยในแนวจิตตปัญญาศึกษา เพื่อนำไปขยายผลในบริบทการจัดกระบวนการเรียนการสอน และจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป


  ปี 2552 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม : ปีที่ 3
  หัวหน้าโครงการวิจัย  ดร.สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ

สังเขปแนวคิดหลัก
โครงการฯ มีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้มีความมุ่งหวังในเรื่องของการส่งเสริมการอาสาเข้าร่วมที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่เป้าหมาย และพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในชุมชนพุทธมณฑลให้มีสุขภาวะโดยใช้ฐานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสุขทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่องสืบไป รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมาย และโครงการวิจัยนี้ยังมุ่งหวัง
ที่จะส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะให้มีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนานี้ เดินหน้าสู่ระดับนโยบายในท้องถิ่นและระดับประเทศ  


  ปี 2551 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม : ปีที่ 2
  หัวหน้าโครงการวิจัย  ดร.สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ

สังเขปแนวคิดโดยหลัก

โครงการฯ มีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้มีความมุ่งหวังที่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมไว้สานต่อกระบวนการพัฒนา  โดยคาดว่าผลของการดำเนินการจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ มีความรักความเมตตา มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม บนพื้นฐานของการพัฒนาภาวะจิตใจที่เป็นสุข  และนำไปสู่การร่วมสร้างสังคมพื้นฐานปัญญาและการเรียนรู้จิตตปัญญาของผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายในระดับหนึ่ง


  ปี 2551 โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา : ปีที่ 2
  หัวหน้าโครงการวิจัย  ดร.พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์

สังเขปแนวคิดโดยหลัก

โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา ปีที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องจากการดำเนินงานวิจัยองค์ความรู้จิตตปัญญาศึกษาในปี พ.ศ.2551 โดยในปีที่สอง โครงการฯ จะนำเอาความรู้ที่ได้สำรวจจากปีที่หนึ่งเป็นฐาน ไปสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยศึกษาวิจัยชั้นเรียนที่นำเอากระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (contemplation) มาช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา   และพัฒนาองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้กระบวนการจิตต-ปัญญาศึกษาในชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ  ในขณะเดียวกันจะได้นำเอาความรู้ที่ได้สำรวจจากปีที่หนึ่งดังกล่าวมาพัฒนาต่อให้เป็นตำราที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านวงกว้าง ได้น้อมนำเอาการปฎิบัติภาวนามาสู่ชีวิตแห่งการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ พร้อมกับส่งเสริมให้ชุมชน “จิตตปัญญาสนทนา” (CoRDial) มีชีวิตที่เติบโตได้ด้วยตนเอง


  ปี 2550 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การอบรมและกระบวนกรด้านจิตตปัญญาศึกษา
  หัวหน้าโครงการวิจัย  นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ

สังเขปแนวคิดโดยหลัก

โครงการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์และพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และผู้จัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 9 หลักสูตร การประชุมสรุปบทเรียนการวิจัย และการจัดทำวิดิทัศน์ชุดความรู้การอบรมแนวจิตตปัญญาศึกษา


  ปี 2550 โครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม
  หัวหน้าโครงการวิจัย  ดร. สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ

สังเขปแนวคิดโดยหลัก

เพื่อสร้างฐานความรู้สนับสนุนในการผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาภาวะความสุข และการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา สร้างเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาภาวะความสุขและการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาในระดับพื้นที่ สร้างกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนในเรื่องภาวะความสุขและยกระดับวัฒนธรรมแห่งศักดิ์ศรีคุณค่า ความดีงาม และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และดำเนินการโดยใช้ความรู้เป็นฐานทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และนานาชาติ อย่างจริงจัง


  ปี 2550 โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญศึกษา
  หัวหน้าโครงการวิจัย  ดร.ชลลดา ทองทวี

สังเขปแนวคิดโดยหลัก

โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา เป็นกิจกรรมหลักหนึ่งในงานของศูนย์ฯ ด้วยความร่วมมือกับเครือข่าย โดยมีภารกิจหลักในการศึกษาประมวลข้อมูลและความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษา อันครอบคลุมถึงการเรียนรู้ด้านใน การเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญที่ได้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนแผนงานจิตตปัญญาศึกษาให้เป็นผลสำเร็จในระบบโครงสร้างการศึกษาและ/หรือสังคมไทย ด้วยการรวบรวมประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันประกอบด้วยเนื้อหางานวิจัย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประวัติพัฒนาการแนวคิดและทฤษฎี เครื่องมือกระบวนการและการปฏิบัติ แนวทางการประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตตปัญญาศึกษา และการประเมินผล และการประชุมจิตตปัญญาสนทนา (CoRDial : Contemplative Research Dialogue) เพื่อการสำรวจพรมแดนความรู้จิตตปัญญาศึกษา และสร้างวัฒนธรรมและชุมชนการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง ด้วยกระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) และกระบวนการเชิงจิตตปัญญาศึกษาอื่นๆ

  Download Full Paper


  1