บันทึกการเรียนรู้ Authentic Leadership

ราคา 150.00 บาท


รายละเอียด

บรรราธิการ  :  นภา ธรรมทรงศนะ 

เกือบ ๓๐ ปีนับจากที่ Peter Senge นำเสนอแนวคิดเรื่อองค์กรเรียนรู้ หรือ Learning Organization แนวคิดนี้ถูกตั้งคำถาม ถกเถียง ทำความเข้าใจ ขยายผล และถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่อง 
อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ได้ถ่ายทอดแนวคิดนี้จากเนื้อหาที่อาจารย์ได้พูดคุยกับ Senge หลายครั้ง ผนวกกับประสบการณ์การสร้างผู้นำองค์กรในหลากหลายพื้นที่ มาเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Leadership นี้ "หัวใจขององค์กรเรียนรู้เป็นเรื่องการทำให้งอกงามและเจริญขึ้นมาในตัวเราและคนอื่น" บันทึกการเรียนรู้เล่มนี้ จะให้ทั้งคำอธิบายและการบ่มเพาะให้เกิดความงอกงาม ซึ่งแท้จริงแล้ว อยู่บนพื้นฐานความลึกซึ้งของภูมิปัญญาตะวันออก เหมาะอย่างยิ่งกับผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน ผู้นำทีม หรือแม้แต่ผู้นำการเรียนรู้ที่ต้องการเปิดใจพัฒนาตนเองและงานของตน