รวมคำสอนแนวทางการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา

ราคา 120.00 บาท


รายละเอียด

บรรณาธิการ  :  ณัฐทวี ปูนบัณฑิตย์กุล บรรณาธิการ


         ใครที่สนใจว่าการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาศึกษาเกี่ยวกับอะไร หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวมคำสอนแนวทางการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาของครูบาอาจารย์ ที่มาสอนให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จะช่วยไขข้อสงสัยให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

         คำสอนห้าบทความ จากครูบาอาจารย์ทั้งหมดห้าท่าน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการการศึกษาและเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่

        หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช, วิจักขณ์ พานิช, ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี, อาจารย์ประสาน ต่างใจ 
และศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

         ได้ถูกถ่ายทอดลงหนังสือเล่มนี้ ซึ่งแต่ละบทความกล่าวถึงประเด็นสำคัญในการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่หลากหลายแตกต่างออกไปตามพื้นฐาน ความสนใจและมุมมองของครูบาอาจารย์แต่ละท่าน ตั้งแต่มุมมองการปฏิบัติภาวนา มุมมองทางการศึกษา มุมมองทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นต้น 
        หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจใคร่รู้ว่า ในศูนย์จิตตปัญญาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไร และมีแนวคิดหลักอะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนจิตตปัญญาศึกษา