จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์จิตตปัญญาศึกษาด้วย R2R โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์จิตตปัญญาศึกษาด้วย R2R โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ ได้แก่

1. นายภาสกร บุญคุ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
งานยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

2. นางสาวณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เลขานุการสถาบันและรักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

3. นางสาวจารุวรรณ จารุภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการพิเศษ) หัวหน้างานคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
การอบรมครั้งนี้ ทำให้บุคลากรศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เห็นแนวทางในการทำชำนาญการพิเศษและสร้างความมั่นใจในการพัฒนางานเป็นอย่างยิ่ง

จัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


Views : 48
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน