วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับทีมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับทีมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน รวมทั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องในอนาคต ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา พร้อมกับ ทีมผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา เข้าร่วมการประชุมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชาวดี 326 ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วย


Views : 41
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน