ภาพบรรยากาศ งานจิตตปัญญา เฟสติวัลภาพบรรยากาศ "จิตตปัญญา เฟสติวัล"

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
จัดขึ้น ณ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบคุณคลิปจากทีม IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมคลิป 2 ช่วงในงาน จิตตปัญญาเฟสติวัล


ช่วงที่ 1 พิธีเปิดโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลช่วงที่ 2 ปาฐกถาโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี หัวข้อ “จิตตปัญญาสร้างสุขและการตื่นรู้สู่ยุคใหม่” ทำให้เข้าใจความหมายของจิตตปัญณาศึกษาลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และเวลา 10.30 น. เวทีเสวนา “จิตตปัญญาศึกษากับสังคมไทย : อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต” ร่วมเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยมอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ อาจารย์อาณัติชัย จันทิวาสน์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณมิรา เวฬุภาค ผู้แทน บริษัท ฟล็อคเลิร์นนิ่ง จำกัด (MAPPA)Views : 64
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน