กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ Mindfulness in Education     เริ่มแล้วกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ Mindfulness in Education การศึกษาในยุคที่กำลังจะมาถึง โดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 
     เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ 4 เครือข่าย เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา  เครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายการศึกษาภาคประชาสังคม เครือข่ายแพทยศาสตรศึกษา โดยการคัดเลือกจากบุคลากรที่ทำงานในแต่ละเครือข่ายมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาในระดับต่างๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นองค์ความรู้ Contemplative Pedagogy ในประเทศไทย และต่อยอดสู่การพัฒนา Mindful Campus ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค


Views : 22
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน