ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความทั่วไปศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ
และบทความทั่วไป

เพื่อร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10 "จิตตปัญญาสิบห้าปี เราจะโตไปด้วยกัน" ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 25 – 26 (ศุกร์ – เสาร์) กุมภาพันธ์ 2565
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โดยความร่วมมือของ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันอาศรมศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

โดยผู้สนใจสามารถนำส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของหัวข้อและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่
Views : 96
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน