ขอเชิญเข้าร่วมเวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 69 “ความเติบโตงอกงามบนเส้นทางงานเยียวยาจิตใจ” ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562เวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 69
“ความเติบโตงอกงามบนเส้นทางงานเยียวยาจิตใจ”

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

หลักการและเหตุผล

     องค์การอนามัยโลก (WHO) สมาคมผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ นักวิจัย นักปฏิบัติการ และผู้ป่วยได้ระบุให้เรื่องของจิตวิญญาณและการดูแลทางด้านจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง (Sinclair, 2009) พระสงฆ์ ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ ผู้นำทางไปสู่ความหมดทุกข์ จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางจิตใจให้กับญาติโยม การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาให้แก่พระสงฆ์ จึงเป็นคุณค่าสูงสุดที่ช่วยให้เกิดการสงเคราะห์ผู้คนและสังคม ดังนั้น กระบวนการเตรียมความพร้อมให้แก่พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม โดยผ่านการอบรมในหลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธและการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่พระสงฆ์จะได้นำหลักพุทธธรรมในการเยียวยารักษาและฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยระยะท้าย ให้สามารถดูแลสภาพจิตใจให้มีความมั่นคงทางจิตใจ และต้อนรับกับความจริงของชีวิต ตลอดจนกระบวนการพัฒนาจิตใจของผู้ช่วยเหลือที่จะค้นพบและประจักษ์ถึงสัจธรรม ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปพร้อม ๆ กัน (เพริศพรรณ แดนศิลป์ และคณะ ,2561)  

     เวทีเสวนาจิตตปัญญาครั้งนี้ได้นำผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงมิติภายในภายหลังการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ และการติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาคิลานธรรมต่อผู้ป่วยระยะท้าย” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย โดยถ่ายทอด 2 รูปแบบ คือ 1). การจัดเวทีเสวนา เพื่อนำประสบการณ์ของพระสงฆ์และวิทยากรถึงประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงมิติภายในที่เกิดขึ้น ในแง่ความรู้สึกนึกคิด ทัศนะ ท่าที โลกทัศน์ ฯลฯ ของพระสงฆ์ที่ทำงานดูแลจิตใจผู้ป่วยระยะท้าย และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับญาติผู้ป่วยระยะท้าย และ 2) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงธรรมในชีวิตประจำวัน  


กลุ่มเป้าหมาย

1. บุคลากรที่ทำงานช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจ

2. นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ที่กำลังวิจัยหรือศึกษาเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงมิติภายใน

3. ผู้สนใจทั่วไป


รูปแบบการดำเนินกิจกรรม : เวทีเสวนาและกระบวนการเรียนรู้วิทยากร

ภาคเช้า : เวทีเสวนา
1. ดร. พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ
2.พระครูศรีวิรุฬหกิจ (วสันต์ ฐานวโร)
3.พระมหาถาวร ถาวโร
4. พระมานพ มานิโต
5.รศ.ดร. โสรีช์ โพธิแก้ว
ผู้ดำเนินรายการอ.ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์ 

ภาคบ่าย : กระบวนการเรียนรู้
1.พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย เตชปัญโญ)
2.พระครูสิทธิสรกิจ (พิศุทธิ์ วิสุทโธ)
3.พระปลัดอานนท์ กันตวีโร                 

 
ลงทะเบียนออนไลน์
 
ผู้ประสานงาน 
นางสาวดวงรัตน์ ชิ้นฮะง้อ
E-mail: doungrut.chin@gmail.com
โทรศัพท์ 02 4415022-23 ต่อ 17

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (PDF)