สัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมแนวจิตตปัญญาศึกษา ผ่านโครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุขสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมแนวจิตตปัญญาศึกษา
ผ่านโครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข