ประกาศรายชื่อและสำรองที่นั่ง 10 ชุดการอบรมชุดการอบรม

หลักสูตร จิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถ

และศักยภาพความเป็นมนุษย์

จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิด


ตรวจสอบรายชื่อ 10 ชุดการอบรม

ลำดับชุดการเรียนรู้ตรวจสอบ
ชุดการเรียนรู้ที่ 1ตรวจสอบรายชื่อ
ชุดการเรียนรู้ที่ 2ตรวจสอบรายชื่อ
ชุดการเรียนรู้ที่ 3ตรวจสอบรายชื่อ
ชุดการเรียนรู้ที่ 4ตรวจสอบรายชื่อ
ชุดการเรียนรู้ที่ 5ตรวจสอบรายชื่อ
ชุดการเรียนรู้ที่ 6ตรวจสอบรายชื่อ
ชุดการเรียนรู้ที่ 7ตรวจสอบรายชื่อ
  ชุดการเรียนรู้ที่ 8 ตรวจสอบรายชื่อ
 ชุดการเรียนรู้ที่ 9 ตรวจสอบรายชื่อ
  ชุดการเรียนรู้ที่ 10ตรวจสอบรายชื่อ


หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 5022-23
โทรสาร 0 2441 5024

ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
โทร. 0 2441 5022 ต่อ 20
E-mail: sakchai.iam@mahidol.ac.th