10 ชุดการอบรม หลักสูตร จิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถ และศักยภาพความเป็นมนุษย์ชุดการอบรม

หลักสูตร จิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถ

และศักยภาพความเป็นมนุษย์

จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


วัตถุประสงค์การอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะการนำที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการพัฒนาหรือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างและออกแบบการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรแห่งเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าร่วมได้ฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง

2.ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะการนำที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

3.ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการพัฒนาหรือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้

4.ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างและออกแบบการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรแห่งเรียนรู้ได้

ผู้เข้าร่วม (กลุ่มเป้าหมาย)


ผู้สนใจทั่วไปและผู้ที่สนใจฝึกฝนเป็นวิทยากรในการนำกิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาซึ่งจะผนวกองค์ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมสนใจ โดยรับสมัครไม่เกิน 26 คน

กระบวนการเรียนรู้

จิตตปัญญาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญที่เอื้อให้ผู้เข้าร่วมได้กลับมาสำรวจโลกภายในและโลกภายนอกอย่างลึกซึ้งจนเกิดความเข้าใจตนเองที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมทุกคน จึงเป็นต้นทุนสำคัญต่อการทำความเข้าใจชีวิตและโลกโดยมีทีมกระบวนกรเป็นผู้เปิดพื้นที่และนำพาการเรียนรู้ ผ่านเนื้อหา เครื่องมือกระบวนการ วิธีการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากันและกัน จนสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนขัดเกลาตนเองได้อย่างลุ่มลึกแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเติมโตไปพร้อมๆ กัน

วิทยากรโดย

·คุณจรายุทธสุวรรณชนะกระบวนกรอิสระ

·รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษาม.มหิดล

·ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมา มณีวัฒนาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

·ดร.สมสิทธิ์อัสดรนิธีอาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล

 

·ดร.สุปรียส์กาญจนพิศศาลอาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล


ชุดการอบรมที่ 1 หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(องค์กรแห่งการเรียนรู้) 

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562  

 

ชุดการอบรมที่ 2 หลักสูตรการสร้างสติในชีวิตประจำวัน

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562  

 

ชุดการอบรมที่ 3 หลักสูตรภาวะการนำเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562  

 

ชุดการอบรมที่ 4 หลักสูตรนพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเองและผู้อื่น

วันจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 8 – วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562  

 

ชุดการอบรมที่ 5 หลักสูตรการเข้าใจสังคม

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2562

 

ชุดการอบรมที่ 6 จิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 30 – วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม

และวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562  

 

ชุดการอบรมที่ 7 หลักสูตรละครเพื่อการรู้จักตนเอง

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562  

 

ชุดการอบรมที่ 8-10 หลักสูตรการฝึกเป็นกระบวนกรที่เกื้อกูลให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบและตระหนักรู้ในศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง

วันจัดกิจกรรม : ชุดการอบรมที่ 8 จำนวน4 วัน คือ 

วันศุกร์ที่11 – วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 


ชุดการอบรมที่ 9 จำนวน 3 วัน คือ 

วันศุกร์ที่8 – วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 


ชุดการอบรมที่ 10 จำนวน 3 วัน คือ

วันศุกร์ที่6 – วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562      

 

ค่าลงทะเบียน ชุดการอบรมละ 2,500 บาท


รูปแบบการดำเนินงาน/ ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

ชุดการอบรม หลักสูตรจิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์เป็นการบรรยายผสมการได้เรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ตรง (Workshop) รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมไม่เกิน 24-26 คนต่อครั้งโดยทุกชุดการอบรมจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00-17.00 น.โดยไม่มีการพักค้างและสถานที่อบรมจะถูกจัดสรรตามช่วงเวลาและเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องโดยใช้สถานที่ในการอบรม 2 สถานที่คือ 1. ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และ 2.อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความต้องการใบประกาศนียบัตรที่รับรองความสามารถการเป็นวิทยากรซึ่งรับรองโดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละชุดการอบรมและศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถแจ้งความจำนงกับทางผู้จัดกิจกรรมได้โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1.ผู้เข้าร่วมอบรมเลือกเข้าร่วมเรียนรู้ในชุดการอบรมจำนวน 3 ชุดตามความสนใจจากชุดการอบรมที่ 1-7 (เลือกลง 3 ชุดจาก 7 ชุด)

2.ผู้เข้ารวมอบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมในชุดที่ 8-10 รวมทั้งสิ้นจำนวน3 ชุด โดยถือเป็นภาคบังคับ

3.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเก็บจำนวนครั้งของหลักสูตรให้ครบตามที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลา3 ปีนับจากการอบรมชุดแรกที่ผู้เข้าร่วมเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมบูรณ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการอบรมแต่ละครั้ง)

4.หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่ทางผู้จัดกำหนดในระยะเวลา 3 ปี ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การรับใบประกาศนียบัตรหรือแล้วแต่พิจารณาของวิทยากร


การรับสมัครและการลงทะเบียน

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมระบุชุดการอบรมที่ท่านต้องการเข้าร่วมได้ที่ https://goo.gl/NaV1mD โดยหลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการจะทำการประสานงานไปยังท่านเพื่อแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหรือท่านสามารถติดต่อ นายศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดกิจกรรม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่02 441 5022-3 ต่อ 20 หรืออีเมล sakchai.iam@mahidol.ac.thโดยท่านสามารถชำระเงินได้ที่


ชื่อบัญชี : การฝึกอบรม ประชุมวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์

เลขที่บัญชี : 333-232215-0

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขามหาวิทยาลัยมหิดล

หลังจากท่านได้ชำระเค่าลงทะเบียนตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันสถานะการเข้าร่วมกิจกรรมตามช่องทางข้างต้น อนึ่ง ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมในกรณีมีผู้สนใจและชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางผู้จัดกิจกรรมกำหนดไว้ซึ่งหากกิจกรรมมีการเลื่อนหรือยกเลิกทางศูนย์จะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชำระค่าใช้จ่ายแล้วเต็มจำนวน


หน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์0 24415022-23

โทรสาร 0 2441 5024

ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์

โทร. 0 2441 5022 ต่อ 20

E-mail: sakchai.iam@mahidol.ac.thสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (PDF)