ลำดับ หัวข้อการอบรม ระยะเวลารับสมัคร วันที่อบรม สถานที่อบรม สมัคร ประกาศรายชื่อ
2563
มีนาคม
1 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมใน หลักสูตร "จิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ รุ่นที่ 2" วันนี้-จนกว่าจะเต็ม 8 มี.ค. 63
-
8 ธ.ค. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง Link ยังไม่ประกาศรายชื่อ
2 ชุดการอบรมที่ 1 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (องค์กรแห่งการเรียนรู้) วันนี้-จนกว่าจะเต็ม 13 มี.ค. 63
-
15 มี.ค. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง Link ยังไม่ประกาศรายชื่อ
เมษายน
1 ชุดการอบรมที่ 2 หลักสูตรการสร้างสติในชีวิตประจำวัน วันนี้-จนกว่าจะเต็ม 4 เม.ย. 63
-
6 เม.ย. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง Link ยังไม่ประกาศรายชื่อ
2 ชุดการอบรมที่ 3 หลักสูตรภาวะการน าเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนร วันนี้-จนกว่าจะเต็ม 17 เม.ย. 63
-
19 เม.ย. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง Link ยังไม่ประกาศรายชื่อ
พฤษภาคม
1 ชุดการอบรมที่ 4 หลักสูตรนพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเองและผู้อื่น วันนี้-จนกว่าจะเต็ม 22 พ.ค. 63
-
24 พ.ค. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
2562
กุมภาพันธ์
1 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง เปลี่ยน "เห็น" ให้เป็น "ภาพ" ปิดรับสมัคร 16 ก.พ. 62
-
17 ก.พ. 62
ณ มูลนิธิเซนต์คาเบียล (ทองหล่อ 25) ห้องอัสสัมชัญ 2 ชั้น 3 - -
มีนาคม
1 ชุดการอบรมที่ 1 หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (องค์กรแห่งการเรียนรู้) ปิดรับสมัคร 8 มี.ค. 62
-
10 มี.ค. 62
- - รายชื่อ
2 โครงการอบรบระยะสั้น “ต้นกล้าจิตตปัญญา” ปี 2 ปิดรับสมัคร 25 มี.ค. 62
-
29 มี.ค. 62
ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตสาลายา จังหวัดนครปฐม - -
3 หลักสูตร จิตตภาวนากับการเยียวยารักษาจิตใจ รุ่นที่ 2 ปิดรับสมัคร 29 มี.ค. 62
-
30 มี.ค. 62
บ้านกานนิสา ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - -
เมษายน
1 ชุดการอบรมที่ 2 หลักสูตรการสร้างสติในชีวิตประจำวัน ปิดรับสมัคร 5 เม.ย. 62
-
7 เม.ย. 62
- - รายชื่อ
พฤษภาคม
1 ชุดการอบรมที่ 3 หลักสูตรภาวการณ์นำเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปิดรับสมัคร 24 พ.ค. 62
-
26 พ.ค. 62
- - รายชื่อ
มิถุนายน
1 ชุดการอบรมที่ 4 หลักสูตรนพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเองและผู้อื่น ปิดรับสมัคร 8 มิ.ย. 62
-
10 มิ.ย. 62
- - รายชื่อ
2 การฝึกทักษะการสื่อสารอวัจนะและวัจนภาษา - 27 มิ.ย. 62
-
27 มิ.ย. 62
ณ ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
3 Inside Out Parenting จากความเข้าใจในตน สู่หนทางการเป็นพ่อแม่ที่เป็นสุข - 28 มิ.ย. 62
-
30 มิ.ย. 62
ณ ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
กรกฎาคม
1 ชุดการอบรมที่ 5 หลักสูตรการเข้าใจสังคม ปิดรับสมัคร 12 ก.ค. 62
-
14 ก.ค. 62
- - รายชื่อ
สิงหาคม
1 ชุดการอบรมที่ 6 จิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ ปิดรับสมัคร 30 ส.ค. 62
-
1 ก.ย. 62
- - รายชื่อ
กันยายน
1 ชุดการอบรมที่ 7 หลักสูตรละครเพื่อการรู้จักตนเอง - 27 ก.ย. 62
-
29 ก.ย. 62
- - รายชื่อ
ตุลาคม
1 ชุดการอบรมที่ 8 หลักสูตรการฝึกเป็นกระบวนกรที่เกื้อกูลให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบและตระหนักรู้ใน ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง ปิดรับสมัคร 11 ต.ค. 62
-
14 ต.ค. 62
- - รายชื่อ
2 เวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 69 “ความเติบโตงอกงามบนเส้นทางงานเยียวยาจิตใจ” วันนี้ - 25 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 62
-
25 ต.ค. 62
ณ ห้องบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม - -
พฤศจิกายน
1 เวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 70 “งานวิจัย เรื่องเล่า : เส้นทางการสืบค้น คน ตัวตน ชีวิต” On Narrative Inquiry วันนี้ - 7 พ.ย. 2562 7 พ.ย. 62
-
7 พ.ย. 62
ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
2 ชุดการอบรมที่ 9 หลักสูตรการฝึกเป็นกระบวนกรที่เกื้อกูลให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบและตระหนักรู้ใน ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง ปิดรับสมัคร 8 พ.ย. 62
-
10 พ.ย. 62
- - รายชื่อ
3 ศิลปะแห่งการฟังด้วยสติ รุ่นที่ 6 (The Art of Mindful Listening) ปิดรับสมัคร 8 พ.ย. 62
-
10 พ.ย. 62
ห้องภาวนา ชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล - -
4 ปิดจอ – เปิดใจ :: ปิดจอโซเชียล มาเปิดใจเรียนรู้ภายในตัวเอง ปิดรับสมัคร 9 พ.ย. 62
-
10 พ.ย. 62
ณ ห้อง Grand Hall 3 อาคาร lifestyle building ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ถ.พระราม 4 - -
ธันวาคม
1 ชุดการอบรมที่ 10 หลักสูตรการฝึกเป็นกระบวนกรที่เกื้อกูลให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบและตระหนักรู้ใน ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง ปิดรับสมัคร 6 ธ.ค. 62
-
8 ธ.ค. 62
- - รายชื่อ