Home | Contact Us | Calendar | Sitemap
 Choose Language :      Thai  |  English    
  บทความวิชาการ
  Photo
  Video
    Video อื่นๆ
  E-Learning
  สื่อการเรียนรู้อื่นๆ
สื่อการเรียนรู้อื่นๆ
Home   >  Multi-media   >  สื่อการเรียนรู้อื่นๆ

  รายการ | Download File
บทความพิเศษ..."ล้างใจ"
โดย อ.เพริศพรรณ แดนศิลป์ อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล
บทความพิเศษ..."ของขวัญ"
โดย อ.เพริศพรรณ แดนศิลป์ อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล
บทความพิเศษ..."ช่วงเวลาสุดท้าย"
โดย อ.เพริศพรรณ แดนศิลป์ อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล
การพัฒนาความสุขในพุทธธรรม ตอนที่ 1
โดย พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
การพัฒนาความสุขในพุทธธรรม ตอนที่ 2
โดย พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3


ครูเพื่อศิษย์เติมหัวใจให้การศึกษา
โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3

การวัดความสุขเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
โดย ดร. เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
ความสุขในองค์กร โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
ความสุข ชุมชนและวิถี : เรื่องราวจากพุทธมณฑล
โดย ดร.สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
Happiness : An Economic Bottom-line...Part 1
โดย ผศ.ดร.แกมทอง อินทรัตน์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
Happiness : An Economic Bottom-line...Part 2
โดย ผศ.ดร.แกมทอง อินทรัตน์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
Happiness : An Economic Bottom-line...Part 3
โดย ผศ.ดร.แกมทอง อินทรัตน์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
การศึกษาเพื่อความสุข ตอนที่ 1
โดย สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
การศึกษาเพื่อความสุข ตอนที่ 2
โดย สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
ความสุขของการ(ไม่)รู้ : ญาณวิทยาแบบจิตตปัญญาศึกษาในมุมมองตะวันตก
ตอนที่ 1

โดย สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
ความสุขของการ(ไม่)รู้ : ญาณวิทยาแบบจิตตปัญญาศึกษาในมุมมองตะวันตก
ตอนที่ 2

โดย สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
การละวางความยึดถือในตัวตน คือ...หนทางที่นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้
ตอนที่ 1

โดย ทวีศักดิ์ สุวรรณชะนะ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
การละวางความยึดถือในตัวตน คือ...หนทางที่นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้
ตอนที่ 2

โดย ทวีศักดิ์ สุวรรณชะนะ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
ได้เวลาเปลี่ยนภพภูมิ ตอนที่ 1
โดย จารุปภา วะสี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
ได้เวลาเปลี่ยนภพภูมิ ตอนที่ 2
โดย จารุปภา วะสี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
บริโภคอย่างมีสติ : ปรับเปลี่ยนโลกทัศน์สู่ความเรียบง่ายและเป็นสุข
ตอนที่ 1

โดย อารียา มหาวรมากร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
บริโภคอย่างมีสติ : ปรับเปลี่ยนโลกทัศน์สู่ความเรียบง่ายและเป็นสุข
ตอนที่ 2

โดย อารียา มหาวรมากร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
โยคะองค์รวมของศรี อรพินโธ : โยคะกับการพัฒนาจิตวิญญาณ
ตอนที่ 1

โดย นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
โยคะองค์รวมของศรี อรพินโธ : โยคะกับการพัฒนาจิตวิญญาณ
ตอนที่ 2

โดย นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
เส้นทางสู่ชีวิตที่หลอมรวม ตอนที่ 1
โดย กรนัท สุรพัฒน์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
เส้นทางสู่ชีวิตที่หลอมรวม ตอนที่ 2
โดย กรนัท สุรพัฒน์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
เส้นทางสู่ชีวิตที่หลอมรวม ตอนที่ 3
โดย กรนัท สุรพัฒน์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
เส้นทางสู่ชีวิตที่หลอมรวม ตอนที่ 4
โดย กรนัท สุรพัฒน์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
รอยทางสร้างสุขในโรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 1
โดย วิมลศรี ศุษิลวรณ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
รอยทางสร้างสุขในโรงเรียนเพลินพัฒนา ตอนที่ 2
โดย วิมลศรี ศุษิลวรณ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
องค์กรแห่งความสุข : โรงเรียนสัตยาไส ตอนที่ 1
โดย ธนวัฒน์ ธรรมโชติ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
องค์กรแห่งความสุข : โรงเรียนสัตยาไส ตอนที่ 2
โดย ธนวัฒน์ ธรรมโชติ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
เจ็ดเสมียน : ลุ่มน้ำ ชุมชน ผู้คน ความสุข ตอนที่ 1
โดย พีรเทพ รุ่งคุณากร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
เจ็ดเสมียน : ลุ่มน้ำ ชุมชน ผู้คน ความสุข ตอนที่ 2
โดย พีรเทพ รุ่งคุณากร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
เจ็ดเสมียน : ลุ่มน้ำ ชุมชน ผู้คน ความสุข ตอนที่ 3
โดย พีรเทพ รุ่งคุณากร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อสุขภาวะทางจิต
ของผู้ป่วยยาเสพติดที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ตอนที่ 1

โดย ยุวดี เมืองไทย และ โสรีช์ โพธิแก้ว
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อสุขภาวะทางจิต
ของผู้ป่วยยาเสพติดที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ตอนที่ 2

โดย ยุวดี เมืองไทย และ โสรีช์ โพธิแก้ว
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
ผลของกลุ่มจิตวิทยาพัฒนาตนและการปรึกษาแนวพุทธต่อสุขภาวะทางจิต
ของผู้ป่วยยาเสพติดที่อยู่ในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ตอนที่ 3

โดย ยุวดี เมืองไทย และ โสรีช์ โพธิแก้ว
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 3
จิตตปัญญาศึกษา : กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษา
โดย ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
การสร้างจิตสำนึกใหม่ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
โดย อมรรัตน์ วัฒนาธร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
การบริหารคนโดยองค์รวม ตอนที่ 1
โดย มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
จิตตปัญญากับภาวะพร้อมเรียนรู้ในชั้นเรียน ตอนที่ 1
โดย ณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์ิ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
จิตตปัญญากับภาวะพร้อมเรียนรู้ในชั้นเรียน ตอนที่ 2
โดย ณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
แนวคิดและแนวทางในการใช้วรรณคดีสร้างการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
ในผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนที่ 1

โดย วิมลศรี ศุษิลวรณ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
แนวคิดและแนวทางในการใช้วรรณคดีสร้างการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
ในผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนที่ 2

โดย วิมลศรี ศุษิลวรณ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
โรงเรียนพ่อแม่ที่ต่างแดน
โดย อังคณา มาศรังสรรค์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
ผสมผสานจิตวิวัฒน์กับงานแก้ไขการพูด
โดย วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
เมื่อคนห้าอยากเติบโต : การใช้ Autoethnography เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ด้านในด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ตอนที่ 1

โดย สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
เมื่อคนห้าอยากเติบโต : การใช้ Autoethnography เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ด้านในด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ตอนที่ 2

โดย สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
เมื่อคนห้าอยากเติบโต : การใช้ Autoethnography เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ด้านในด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ตอนที่ 3

โดย สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
ในซอกหลืบแห่งตัวตน : มโนทัศน์เรื่องเงากับกระบวนการทางจิตตปัญญา
ตอนที่ 1

โดย ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
ในซอกหลืบแห่งตัวตน : มโนทัศน์เรื่องเงากับกระบวนการทางจิตตปัญญา
ตอนที่ 2

โดย ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
ในซอกหลืบแห่งตัวตน : มโนทัศน์เรื่องเงากับกระบวนการทางจิตตปัญญา
ตอนที่ 3

โดย ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
การวิจัยเชิงปฏิบัติจิตตปัญญาศึกษา : กรณีศึกษาสองชั้นเรียน ตอนที่ 1
โดย พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
การวิจัยเชิงปฏิบัติจิตตปัญญาศึกษา : กรณีศึกษาสองชั้นเรียน ตอนที่ 2
โดย พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
การวิจัยเชิงปฏิบัติจิตตปัญญาศึกษา : กรณีศึกษาสองชั้นเรียน ตอนที่ 3
โดย พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
การรู้แบบผุดเกิด : ประสบการณ์เรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตอนที่ 1

โดย มานิตา ลีโทชวลิต และ ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
การรู้แบบผุดเกิด : ประสบการณ์เรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ตอนที่ 2

โดย มานิตา ลีโทชวลิต และ ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตอนที่ 1
โดย นันทนา ลามาตย์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตอนที่ 2
โดย นันทนา ลามาตย์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 2
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและจิตตปัญญาศึกษา ตอนที่ 1
โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและจิตตปัญญาศึกษา ตอนที่ 2
โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและจิตตปัญญาศึกษา ตอนที่ 3
โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
จิตตปัญญาศึกษาในประเทศไทย ตอนที่ 1
โดย จิรัฐกาล พงษ์ภคเธียร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
จิตตปัญญาศึกษาในประเทศไทย ตอนที่ 2
โดย จิรัฐกาล พงษ์ภคเธียร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การจัดการเรียนการสอนแนวจิตตปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
: กรณีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 1

โดย กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การจัดการเรียนการสอนแนวจิตตปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
: กรณีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

โดย กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
ริเริ่มสำรวจความรู้ น้อมนำเข้ามาสู่ใจ ใคร่ครวญประยุกต์ใช้ปฏิบัติการ ตอนที่ 1
โดย พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ และคณะ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
ริเริ่มสำรวจความรู้ น้อมนำเข้ามาสู่ใจ ใคร่ครวญประยุกต์ใช้ปฏิบัติการ ตอนที่ 2
โดย พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ และคณะ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
ริเริ่มสำรวจความรู้ น้อมนำเข้ามาสู่ใจ ใคร่ครวญประยุกต์ใช้ปฏิบัติการ ตอนที่ 3
โดย พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ และคณะ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
โครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้ จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม ตอนที่ 1
โดย สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ และ ประภา คงปัญญา
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
โครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้ จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม ตอนที่ 2
โดย สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ และ ประภา คงปัญญา
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
โครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้ จิตตปัญญาอย่างมีส่วนร่วม ตอนที่ 3
โดย สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ และ ประภา คงปัญญา
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญา ตอนที่ 1
โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญา ตอนที่ 2
โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญา ตอนที่ 3
โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติ ตอนที่ 1
โดย ปรีดา เรืองวิชาธร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติ ตอนที่ 2
โดย ปรีดา เรืองวิชาธร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติ ตอนที่ 3
โดย ปรีดา เรืองวิชาธร
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การเรียนรู้แบบเป็นองค์รวมกับการทำงานเป็นทีม : ประสบการณ์จากสถาบันอาศรมศิลป์ ตอนที่ 1
โดย สุรพล ธรรมร่มดี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การเรียนรู้แบบเป็นองค์รวมกับการทำงานเป็นทีม : ประสบการณ์จากสถาบันอาศรมศิลป์ ตอนที่ 2
โดย สุรพล ธรรมร่มดี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การเรียนรู้แบบเป็นองค์รวมกับการทำงานเป็นทีม : ประสบการณ์จากสถาบันอาศรมศิลป์ ตอนที่ 3
โดย สุรพล ธรรมร่มดี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
แนวคิดทางจิตตปัญญาศึกษาและปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตตปัญญาวาส ตอนที่ 1
โดย ธิป ศรีสกุลไชยรัก
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
แนวคิดทางจิตตปัญญาศึกษาและปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตตปัญญาวาส ตอนที่ 2
โดย ธิป ศรีสกุลไชยรัก
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
แนวคิดทางจิตตปัญญาศึกษาและปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตตปัญญาวาส ตอนที่ 3
โดย ธิป ศรีสกุลไชยรัก
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีส่วนร่วม : ประสบการณ์เรียนรู้การเป็นกระบวนกร ตอนที่ 1
โดย ภัทรียา กิจเจริญ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีส่วนร่วม : ประสบการณ์เรียนรู้การเป็นกระบวนกร ตอนที่ 2
โดย ภัทรียา กิจเจริญ
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
ศิลปะสร้างสรรค์ดุลยภาพชีวิตภายใน ตอนที่ 1
โดย สุวรรณา ชีวพฤกษ์ และ ษากุล สินไชย
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
ศิลปะสร้างสรรค์ดุลยภาพชีวิตภายใน ตอนที่ 2
โดย สุวรรณา ชีวพฤกษ์ และ ษากุล สินไชย
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
ศิลปะบำบัด...คืนความสมดุลสู่ชีวิต
ความเข้าใจของการวาดภาพระบายสี เพื่อการบำบัดบนพื้นฐานแนวคิดมนุษยปรัชญา ตอนที่ 1

โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
ศิลปะบำบัด...คืนความสมดุลสู่ชีวิต
ความเข้าใจของการวาดภาพระบายสี เพื่อการบำบัดบนพื้นฐานแนวคิดมนุษยปรัชญา ตอนที่ 2

โดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การวิจัยเชิงจิตตปัญญาศึกษา : ญาณวิทยาเพื่อกระบวนทัศน์ใหม่ ตอนที่ 1
โดย หิมพรรณ รักแต่งาม
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
การวิจัยเชิงจิตตปัญญาศึกษา : ญาณวิทยาเพื่อกระบวนทัศน์ใหม่ ตอนที่ 2
โดย หิมพรรณ รักแต่งาม
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1
จิตตปัญญาศีกษา : รุ่งอรุณแห่งจิตสำนึกใหม่ทางการศึกษา
โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน
การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษาครั้งที่ 1


  หน้าถัดไป >>>
         
 
 
999 Phuttamonthom 4 Rd., Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 THAILAND.
Tel. 085-331-9482, Fax 0-2441-5024, Email :
Copyrights ©  2010 Contemplative Education Center, Mahidol University. All rights reserved.
You are visitor number : hit counter
Last modified : 18-04-2011