• ลูก แม่ ฉัน และการเดินทางสู่อิสรภาพของใจ --> หนังสือใหม่

  ISBN 9786164432079 ราคา 280.00 บาท
 • การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)--> NEW

  ผู้แต่ง  :  เปาโล เฟรรี / Paulo Freire
  ผู้แปล  : สายพิณ กุลกนก
              วรรณ ฮัมดานี
  ISBN ราคา 340.00 บาท
 • องค์รวมอันแฝงเร้น : การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก --> NEW

  ชื่อหนังสือ องค์รวมอันแฝงเร้น : การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก
  เขียน : ปาร์กเกอร์ เจ.ปาร์มเมอร์
  แปล : พินทุสร ติวุตานนท์บรรณาธิการ : นิภา เผ่าศรีเจริญ
  ISBN - ราคา 300.00 บาท
 • ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Minful Living) พิมพ์ครั้งที่2 --> NEW


  ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Minful Living)
  พิมพ์ครั้งที่2 

  สติ คืออะไร 
  สติสำคัญอย่างไร
  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสติเป็นอย่างไร
  ธรรมชาติของจิตคนเราเป็นอย่างไร
  การฝึกสติยากไหม
  ทำงานอย่างมีสติเป็นอย่างไร
  เราจะนำสติมาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไร
  เมื่อเผชิญทุกข์ ปัญหา หรือวิกฤตในชีวิต จะใช้สติอย่างไร
  ทำไมสติจึงเป็นความท้าทายท่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ 

  พบคำตอบของหลากคำถามได้ในหนังสือเล่มนี้

  -------------------------------------------------------

  เพราะการฝึกสติไม่ใช่เรื่องยาก
  ถ้าไม่ลืมฝึก
   
  ISBN 9786164432734 ราคา 220.00 บาท
 • จิตตปัญญาจาริก ---> หนังสือใหม่


  จิตตปัญญาจาริก

  นำการจาริก  ประมวล เพ็งจันทร์ 
  ผู้เขียน พรรัตน์ วชิราชัย


  การจาริก ไม่ใช่ความหมายแค่การท่องไป ใช้สายตาสัมผัสโลกข้างนอก แต่ใช้ใจของ เราสัมผัสสิ่งที่เกิดปรากฏขึ้นด้วย แล้วถ้าเป็นการจาริกที่ดี ถึงจุดๆ หนึ่ง ความงดงามของโลกภายในกับภายนอกจะเชื่อมโยงกัน ฉะนั้นสุดท้ายแล้ว แม้ว่าชีวิตจะยุ่งยากลำาบากก็เป็นความหมายที่งดงามได้ เพราะเราได้บ่ม เพาะสิ่งที่เราเรียกว่า “ขันติธรรม” ในใจแล้ว

  ISBN 978-616-443-365-6 ราคา 250.00 บาท
 • กล้าที่จะแนะ

  ISBN 9786167368689 ราคา 240.00 บาท
 • จุดหมาย ไม่ใช่ปลายทาง อัตชีวประวัติของนักเดินเท้า

  ISBN 9786167368979 ราคา 460.00 บาท
 • ชีวิตที่เบิกบาน ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข

  ISBN 9786167368993 ราคา 340.00 บาท
 • การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง


  " เหมาะสำหรับเวลานี้ที่ต้องอาศัยสติ "

  หนังสือ ดำเนินชีวิตอยางมีสติ นำเสนอผ่านภาษาเรียบง่าย อธิบายความแบบอุปมาอุปไมย ทำใหเขาใจงาย เห็นภาพและสนุกไปกับการคิดตาม เนื้อหาสามารถแบ่งอานเป็นตอนสั้น ๆ ทำใหตื่นรูกับเรื่องราวประสบการณ์การดำรงสติและตื่นเตนจากการนำสิ่งที่ได้รู้สู่การลองนำไปประพฤติปฏิบัติดวยตนเอง
  สุดปฐพี เวียงสีEdutainer คนแรกของประเทศไทย

  หนังสือเลมนี้จะเป็นประโยชน์โดยใช้เป็นคูมือหรือแนวทางการดำเนินชีวิตได้ หากผู้อ่านหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านทวนซ้ำบ่อยๆ อ่านไปด้วยค่อยๆ ปฎิบัติไปด้วย ถือเป็นหนังสือที่ควรมีไว้ติดบ้านหรือที่ทำงานอย่างยิ่ง อ่านแล้วคุ้มค่า น่าแนะนำ
  (สุรัญญา แก้วประเสริฐ ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล)

  หนังสือเล่มนี้เป็นการพูด "ภาษาธรรม" ด้วย "ภาษาคน" ที่เข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งและสร้งแง่งามต่อการดำรงชีวิตอย่างแท้จริง และหากใครได้ลองฝึกใช้ "สติ" ในการแก้ปัญหา ดังที่ผู้เขียนแนะนำไว้ เชื่อมั่นว่าชีวิตจะทุกข์น้อย สุขมาก และทุกข์ยาก สุขง่าย อย่างแน่นอน
  (ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

  ถือเป็นหนังสือที่หยิบอ่านได้บ่อยๆ ช่วยกระตุ้นให้เราได้หันมาสำรวจท่าที พฤติกรรม ทบทวนความรู้สึก นึก คิด จนเรารู้ตัวได้บ่อยขึ้น และเกิดสติตามธรรมชาติเป็นธรรมดา
  (วภาพรรณ มีชัย แม่บ้านและนักเรียน)

  ISBN 9786164434158 ราคา 250.00 บาท
 • สายธารทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติการเรียนรู่สู่การเปลี่ยนแปลง

  อดิศร จันทรสุข บรรณาธิการ ISBN 978-974-11-1167-1 ราคา 120.00 บาท
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 |