เดโช นิธิกิตตน์ขจร

Decho Nithikittkajon

Assistant Instructor

E-mail : decho.nit@mahidol.ac.th       Phone : 02-441-5022-23

 • History

  การศึกษา

  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   ภาควิชาคอมพิวเตอร์     มหาวิทยาลัยมหิดล
  การจัดการมหาบัณฑิต    สาขาการจัดการทั่วไป    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขาจิตตปัญญาศึกษา  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิยาลัยมหิดล

  ความสนใจด้านงานวิจัย
  การภาวนาในรูปแบบต่างๆ เช่น งานศิลปะ การปฏิบัติในรูปแบบ การจดบันทึก สุนทรียสนทนา เป็นต้น     การเปลี่ยนแปลงตนเอง การพัฒนาบุคคล การบริหารและการพัฒนาองค์กร

  Decho Nithikittkajon is the teacher assistant of the Contemplative Education Center, Mahidol University. Decho graduated with bachelor degree in computer engineering from Mahidol University (), and received two master degrees in General Management from Collage of Management, Mahidol University and in Contemplative Education from Contemplative Education Center, Mahidol University. He has worked with private companies in a variety of positions e.g. Application Developer, Innovator, QA auditor and implementer. Recently, he has been working at Contemplative Education Center, Mahidol University.

  Decho’s research interests include: Contemplative Practices (e.g. Contemplative Art, Sitting meditation, Walking Meditation, Journaling, Dialogue and etc.), Self-Transformation, Human Development, Organization Development and Management.


  Download ประวัติส่วนตัว (CV)