อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ชรรินชร เสถียร

chararinchon.satian

Instructor

E-mail : chararinchon.sat@mahidol.ac.th       Phone : 02-441-5022-23

 • History

  การศึกษา

  เภสัชศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 


  การอบมรมอื่นๆ

  SatirTransformational Systemic Therapy (STST Level 1-2)

  GrossNational Happiness Masterclass

  งานพลังกลุ่ม ความสุข (เสมสิกขาลัย)
  การสื่อสารอย่างสันติ
  (Non-violentcommunication)

  การดูแลเด็กตามแนวทางนีโอฮิวแมนิสต์,DIR-Floortime, และการสร้างวินัยเชิงบวก 

   

  ความสนใจด้านงานวิจัย

  การสืบค้นตนเอง(self-inquiry), การสืบค้นด้วยเรื่องเล่า (narrative), การภาวนาด้วยการเจริญสติ,การทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์, การทำจิตบำบัดแนวภาวนา, การพัฒนาองค์กรที่ใส่ใจความเป็นมนุษย์,การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวทาง Mindfulness-based transformative learning (MBTL)

   

  Chararinchon Satian (Rin) received her B.Sc. (Pharm) from MahidolUniversity in 1992, and her master in business administration from AssumptionUniversity in 1999. Due to her strong intention in motherhood, she decided tostudy another master degree in contemplative education and finished it in 2012.She also gained a PhD in Human Resource and Organization Development. Herdissertation is about cultivating a Humanized Organization Development.  

  Chararinchon’sresearch interests focus on: self-inquiry sciences, narrative inquiry, mindfulness, Satir psychotherapy, contemplative psychotherapy, Cultivating HumanizedOrganization Development, Mindfulness-based transformative learning

   


  Download ประวัติส่วนตัว (CV)