ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์

Proetphan Daensilp, Ph.D.

Instructor

E-mail : proetphan.dae@mahidol.ac.th, counseling.growth@gmail.com       Phone : 02 441 5022-3 ต่อ 21

 • History

  การศึกษา

  ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ศศ.ด. (จิตวิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ProetphanDaensilp is a lecturer at the CEC. She received her BEd fromChulalongkorn University in 1998; an MA in counseling psychology fromChulalongkorn University in 2001, and a PhD from Chulalongkorn University in2007. Before beginning at the CEC Proetphan practiced as a counselingpsychologist (2001- present), and worked as a lecturer at MahachulaongkornUniversity (2007-2008). 


  Download ประวัติส่วนตัว (CV)
 • Academic Interests

  จิตวิทยาแนวพุทธการปรึกษาและจิตบำบัดแนวพุทธ การพัฒนาความเป็นมนุษย์และความงอกงามทางจิตวิญญาณการศึกษาแบบองค์รวม การภาวนา

  Her research interests include: personal and interpersonaldevelopment, and spiritual growth; mindfulness; and holistic education.