รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

Assoc.Prof. CHATCHAWAN SILPAKIT

Director

E-mail :        Phone : 02 441 5022 ต่อ 19

 • History


  ·        มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียบมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่               2522

  ·        แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยสาสตร์ศิริราชพยาบาล                    2529

  ·        วุฒิบัตรวิชาชีพเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์              2533
  โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ·        ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาระบาดวิทยาจิตเวช                                 2541
  Institute of Psychiatry, University of London • Academic Interests


  ·        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี        2544 - 2547

  ·        หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี           2547 - 2553

  ·        ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล                                  2553 - 2563