ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ

 

  1. ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
  3. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่นในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ พ.ศ. 2556
  4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  5. ระเบียบปฏิบัติสำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตนศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาซึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับใหม่ล่าสุด

Views : 641