รายละเอียดหลักสูตร (ภาคพิเศษ)


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

     ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

     จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข ดังนี้

แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข
หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต -
สารนิพนธ์ - ๓ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ๓๖ หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

     (๑) หมวดวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก ๒ และแผน ข ๑๘ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
จศจศ ๕๐๐ ธรรมชาติแห่งโลกและชีวิต ๓ (๒-๒-๕)
CECE 500 The Nature of World and Life
จศจศ ๕๐๑ ศิลปะแห่งการจัดกระบวนการจิตตปัญญา ๑ ๓ (๑-๖-๔)
CECE 501 The Arts of Contemplative Facilitation I
จศจศ ๕๐๓ จิตวิญญาณเพื่อสังคม ๓ (๒-๒-๕)
CECE 503 Spirituality for Society
จศจศ ๕๐๖ ภาวนา ๑ # ๑ (๐-๓-๑)
CECE 506 Bhavana I
จศจศ ๕๐๗ ภาวนา ๒ # ๑ (๐-๓-๑)
CECE 507 Bhavana II
จศจศ ๕๑๑ ภูมิปัญญาบรรพกาลและจิตวิญญาณร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
CECE 511 Ancient Wisdom and Contemporary Spirituality
จศจศ ๕๒๐ * วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๑ ๓ (๒-๓-๕)
CECE 520 Research Methodology I
จศจศ ๕๒๒ * ภาวนา ๓ # ๑ (๐-๓-๑)
CECE 522 Bhavana III

     (๒) หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

          แผน ข ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
จศจศ ๕๐๒ ศิลปะแห่งการจัดกระบวนการจิตตปัญญา ๒ ๓ (๑-๖-๔)
CECE 502 The Arts of Contemplative Facilitation II
จศจศ ๕๒๑ * วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒ ๓ (๒-๓-๕)
CECE 521 Research Methodology II
จศจศ ๕๒๓ * ภาวนา ๔ # ๓ (๐-๖-๓)
CECE 523 Bhavana IV
จศจศ ๕๒๔ * สัมมนาทางจิตตปัญญาศึกษา ๓ (๒-๒-๕)
CECE 524 Seminar in Contemplative Education
จศจศ ๕๒๕ * การเรียนรู้และการศึกษาที่แท้ ๓ (๒-๒-๕)
CECE 525 Authentic Learning and Education
จศจศ ๕๒๖ * สื่อสารศิลป์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ๓ (๑-๔-๔)
CECE 526 Media Arts for Change
จศจศ ๕๒๗ * โครงการสื่อสารศิลป์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ๓ (๐-๖-๓)
CECE 527 Media Arts Project for Change
จศจศ ๕๒๘ * แนวคิดของชีวิตและความตาย ๓ (๓-๐-๖)
CECE 528 Concepts of Life and Death
จศจศ ๕๒๙ * จิตตภาวนากับการเยียวยารักษาจิตใจ ๓ (๑-๖-๔)
CECE 529 Contemplative Psychotherapy and Healing
จศจศ ๕๓๐ * ปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสังคม ๓ (๐-๙-๓)
CECE 530 Socially Engaged Practicum in Contemplative Education

          นอกเหนือจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำและความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

     (๓) วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก ๒

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
จศจศ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐)
CECE 698 Thesis

     (๔) สารนิพนธ์ แผน ข

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
จศจศ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๓ (๐-๙-๐)
CECE 697 Thematic Paper

หมายเหตุ : # หมายถึง ประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) และ * หมายถึง รายวิชาใหม่

โครงการวิจัยของหลักสูตรและโครงการศึกษาอิสระของหลักสูตร

     (๑) การวิจัยเรื่องจิต (Consciousness Research)

     (๒) การวิจัยที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล (Personal Transformation) สู่การเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร (Organizational Transformation) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Societal Transformation)

     (๓) จิตตปัญญาศึกษาในองค์กรหรือชุมชน

     (๔) การวิจัยแนวบูรณาการจิตตปัญญาศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่ เช่น ประสาทวิทยา สมอง

     (๕) การวิจัยแนวบูรณาการจิตตปัญญาศึกษากับศาสตร์แขนงอื่นๆ เช่น การศึกษา สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง ชีวิตและความตาย

     (๖) การวิจัยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา

     (๗) การวิจัยเรื่องระเบียบวิธีวิทยาเชิงจิตตปัญญาศึกษา


คำอธิบายรายวิชา

     (๑) หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๐๐ ธรรมชาติแห่งโลกและชีวิต ๓ (๒-๒-๕)
CECE 500 The Nature of World and Life

          กฎธรรมชาติและความจริงแห่งชีวิต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงแห่งสรรพสิ่ง ความตระหนักรู้ถึงปรากฎการณ์ทั้งหลายด้วยสติ

          The Natural law and universal truth of life, relationship related to the all things, awereness of all phenomena with mindfulness


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๐๑ ศิลปะแห่งการจัดกระบวนการจิตตปัญญา ๑ ๓ (๑-๖-๔)
CECE 501 The Arts of Contemplative Facilitation I

          ประสบการณ์เบื้องต้นในการเข้าร่วมเรียนรู้ในกระบวนการ การสื่อสารอย่างสันติ สุนทรียสนทนา กงล้อสี่ทิศ พลังกลุ่ม กระบวนการฐานกาย จิตตศิลป์ แนวคิดเบื้องต้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้:หลักจิตตปัญญาศึกษา ๗ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ทักษะพื้นฐานของกระบวนกร:การฟังอย่างลึกซึ้ง การจับประเด็น การพูด การให้คำสั่ง การตั้งคำถาม การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่บุคคลภายนอก และการติดตามเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับกระบวนกรอาชีพ หรือคุรุทางจิตวิญญาณ

          Primary experiences as a participant in learning processes: Non-violent communication, Dialogue, Celtic wheel, Team building processes, Body work processes, Contemplative arts; Fundamental concepts in facilitation: Contemplative education 7 (7 C’s), Experiential learning; Fundamental skills for facilitator: Deep listening, Thematic analysis, Speaking, Instruction-giving, Question-asking; Conduct of learning processes for lay people, and creation of learning with close connection with professional facilitators or spiritual teachers


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๐๓ จิตวิญญาณเพื่อสังคม ๓ (๒-๒-๕)
CECE 503 Spirituality for Society

          ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณและสังคม ภาวะผู้นำที่มีรากฐานจากการพัฒนามิติด้านในจากการศึกษาแนวคิดทางสังคมและการพัฒนาสังคมจากปราชญ์ตะวันออก และองค์กรต้นแบบต่างๆ บูรณาการทฤษฎีทางสังคมตะวันตก การบ่มเพาะวิถีชีวิตที่สมดุลกับตนเอง เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม ตลอดจนธรรมชาติ

          Issues regarding the relationship of spirituality and society; Leadership rooted from the development in internal dimension through the study of social view and social development from Eastern scholars and prototype organizations integrated with Western social theories; Nurturing harmony in one’s life, to benefit fellow human beings, society and nature


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๐๖ ภาวนา ๑ ๑ (๐-๓-๑)
CECE 506 Bhavana I

          การปฏิบัติภาวนาในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสติ การเฝ้าสังเกตตนเองทั้งกาย ใจอย่างใคร่ครวญ การใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือแห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและความรู้สึก

          Meditation in daily life, mindfulness practices, self-observation of body and mind by using various activities as tools to perceive sensing and feelings


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๐๗ ภาวนา ๒ ๑ (๐-๓-๑)
CECE 507 Bhavana II

          การปฏิบัติภาวนาในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสติ การเฝ้าสังเกตตนเองทั้งกายใจอย่างใคร่ครวญ การใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือแห่งการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและความรู้สึก การประยุกต์ใช้การปฏิบัติภาวนากับการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การผสมผสานการปฏิบัติภาวนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแนวจิตตปัญญาศึกษา การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติภาวนากับการแก้ไขและจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

          Meditation in daily life, mindfulness practices, self-observation of body and mind by using various activities as tools to perceive sensing and feelings ; Application of meditation in life-practice, Integration of meditation into facilitating Transformative Learning in Contemplative Education, and Connection of meditation practice with daily life-problem resolution and management


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๑๑ ภูมิปัญญาบรรพกาลและจิตวิญญาณร่วมสมัย ๓(๓-๐-๖)
CECE 511 Ancient Wisdom and Contemporary Spirituality

          รากฐานของแนวความคิดของมนุษย์ ภูมิปัญญาบรรพกาล ความเชื่อ ศาสนา แก่น และที่มาของแนวความคิดเหล่านี้ พัฒนาการของภูมิปัญญาบรรพกาล ในโลกยุคปัจจุบัน แนวคิดจิตวิญญาณร่วมสมัยและวิทยาศาสตร์ใหม่

          Foundation of human thoughts, ancient wisdom, belief, religion, their core and origins; Development of ancient wisdom in the modern world; Concepts of contemporary spirituality and new science


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๒๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๑ ๓ (๒-๓-๕)
CECE 520 Research Methodology I

          สงครามกระบวนทัศน์ ความจริง ๓ ทัศน์ภววิทยา ญาณวิทยา วิธีวิทยาการสร้างองค์ความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิฐานนิยม ประจักษ์นิยม ปรากฏการณ์-วิทยา รังสรรค์นิยม การตีความ ทฤษฎีวิพากษ์ หลังสมัยใหม่นิยม การอ่านบทความวิชาการ การทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น การทำบรรณานิทัศน์ การใคร่ครวญผ่านการเขียน วาดภาพ ถ่ายภาพ บทกวี ร่างกาย การเต้นรำ การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล การเขียนบทความวิชาการ การอ้าง การสรุปความ การอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม และจริยธรรมการวิจัย

          Paradigm warfare, Three perspectives of reality, Ontology, Epistemology, Methodology, Constructing the body of knowledge in educational science, Social science, and other science; Positivism, Empiricism, Phenomenology, Constructionism, Interpretative, Critical theory, Postmodernism, Academic reading, Preliminary literature review, Annotated bibliography, Contemplation through writing, drawing, photography, poetry, body, dance; Data analysis and Interpretation, Academic writing, Quote, Paraphrase, Citation, Reference, and Research ethics


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๒๒ ภาวนา ๓ ๑ (๐-๓-๑)
CECE 522 Bhavana III

          กระบวนการภาวนากับแนวทางที่เหมาะสมและเกื้อกูลกับตน การสังเกตตนเองในชีวิตประจำวัน การเชื่อมโยงวิถีการภาวนาในชีวิตประจำวัน

          Bhavana process and the suitable and helpful ways for oneself; Self - observation in daily life; Interrelation of Bhavana with daily life


     (๒) หมวดวิชาเลือก

จศจศ ๕๐๒ ศิลปะแห่งการจัดกระบวนการจิตตปัญญา ๒ ๓ (๑-๖-๔)
CECE 502 The Arts of Contemplative Facilitation II

          ทักษะขั้นสูงของการจัดกิจกรรมกลุ่ม การออกแบบ การร้อยเรียงกิจกรรม การตั้งคำถามเพื่อการสืบค้นเชิงลึก การถอดบทเรียนบนวิธีคิดต่าง ๆ การทำกระบวนการเวิร์ลคาเฟ่ การนำภาวนา การปฏิบัตินิเวศภาวนา การทำคู่ปรึกษา เพื่อนรับฟัง กระบวนการโปรเสซเวิร์ก การทำกระบวนการเรียนรู้ระยะสั้น สำหรับชั้นเรียน ชุมชน และสาธารณะ

          Advanced skills in group learning processes : Process design, Activities weaving, Question-asking for deep self-inquiry, Group reflection using critical thinking, World Café, Guided meditation, Contemplative quest in nature, Paired counseling, Sharing committee, Process Work, and Short courses for classroom, community, and public


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๒๑ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒ ๓ (๒-๓-๕)
CECE 521 Research Methodology II

          การออกแบบและพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมแบบเจาะลึก การสร้างโจทย์วิจัยการกำหนดขอบเขตการวิจัยการพัฒนากรอบแนวคิด การวิจัยประเภทต่างๆ การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณาอัตชาติพันธุ์วรรณา การสืบค้นแบบเล่าเรื่องการสืบค้นแบบบุคคลที่หนึ่ง ปรากฏการณ์วิทยาแนวเกอเธ่ การตีความ การวิจัยภาคสนามการดำรงอยู่ในปรากฏการณ์ผ่านทุกอายตนะ ว่าด้วยข้อมูล สถิติและข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและการตีความข้อมูลการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่วิถีชีวิตและการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณการสร้างคุณค่าและความหมายที่แท้และจริยธรรมการวิจัย

          Design and development of research proposal, Focused literature review, Research question forming, Research scoping, Conceptual framework developing; Variety of research : Classroom research, Research on learning process, Action research, Participatory action research (PAR), Ethnography, Autoethnography, Narrative inquiry, First person inquiry, Goethean phenomenology, Hermeneutics, Field research, Being in phenomenon through all senses; On data : Statistics and Quantitative data, Qualitative data; Data collection tools , Data analysis, Discussion and interpretation, Connecting research to ways of life and spiritual practice, Creating values and meanings which are authentic, and Research ethics


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๒๓ ภาวนา ๔ ๓ (๐-๖-๓)
CECE 523 Bhavana IV

          บูรณาการการปฏิบัติภาวนาที่เข้ากับวิถีการเรียนรู้ในด้าน กระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา สื่อสารศิลป์เพื่อการเปลี่ยนแปลง และชีวิตและความตาย การภาวนาผ่านกระบวนการที่เน้นฐานกาย

          Integration of Bhavana practice with the ways of learning of Contemplative Facilitation, Media Arts for change, and Life and Death; Bhawana through the Contemplative movement


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๒๔ สัมมนาทางจิตตปัญญาศึกษา ๓ (๒-๒-๕)
CECE 524 Seminar in Contemplative Education

          แนวคิด แนวปฏิบัติ ข้อค้นพบใหม่ๆ สู่องค์ความรู้ใหม่ทางจิตตปัญญาศึกษา ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับจิตตปัญญาศึกษาในหลากหลายแง่มุม ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแนวจิตตปัญญา สื่อสารศิลป์เพื่อการเปลี่ยนแปลง และชีวิตและความตาย

          Concepts, practices and new discoveries leading to new body of knowledge in Contemplative Education; Significant issues related to Contemplative education in various aspects, concerning with Contemplative Facilitation, Media Arts for change, and Life and Death


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๒๕ การเรียนรู้และการศึกษาที่แท้ ๓ (๒-๒-๕)
CECE 525 Authentic Learning and Education

          ความสำคัญของการศึกษา เป้าหมายที่แท้จริงของการจัดการศึกษา พัฒนาการของการเรียนรู้ของมนุษย์ แนวทางในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง แนวโน้มในการจัดการศึกษาของโลกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่แท้ การประเมินผลเพื่อการพัฒนา การออกแบบหลักสูตรและความเชื่อมโยงของการศึกษากับมิติต่างๆ ในสังคม

          The significance of education, the true purposes of education plan, human learning development, educational path towards the fullest humanity, transformative learning, the global trend of pedagogy for the authentic humanness development, evaluation for development, course design, and relationship between education and societal aspects


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๒๗ โครงการสื่อสารศิลป์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ๓ (๐-๖-๓)
CECE 527 Media Arts Project for Change

          การสร้างสรรค์ผลงานสื่อสารศิลป์ในหลากหลายแขนงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ ชุมชน และสังคม จิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักรู้ถึงปรากฎการณ์ทั้งหลายด้วยความรัก ความกรุณา

          The Creation of Media Arts for Change in Human, community and society in various media forms; Social responsibility consciousness; Awareness of all phenomena with love and compassion


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๒๘ แนวคิดของชีวิตและความตาย ๓ (๓-๐-๖)
CECE 528 Concepts of Life and Death

          แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตาย ที่มาของแนวคิดเหล่านี้ การศึกษาชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย แนวคิดการตายที่ดีและการเตรียมตัวตายอย่างสงบ ในมิติด้านศาสนา ด้านชีววิทยา ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านจิตวิทยาและด้านจิตวิญญาณ

          Concepts regarding life and death, origins of the concepts, near-death studies, life after death, Concepts of good death and such preparation in religious, biological, social and cultural, psychological and spiritual dimensions


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๒๙ จิตตภาวนากับการเยียวยารักษาจิตใจ ๓ (๑-๖-๔)
CECE 529 Contemplative Psychotherapy and Healing

          การสังเกตการตระหนักรู้ การคิดพิจารณาอย่างแยบคาย กระบวนการจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธความเข้าใจโลกและชีวิตที่ถูกต้องของผู้เยียวยารักษา กระบวนการเตรียมสภาวะจิตใจของผู้เยียวยารักษา กระบวนการสร้างความมั่นคงภายใน แนวคิดพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการเยียวยาผู้สูญเสีย ปัญญาแห่งการฟัง ผู้เยียวยารักษาในฐานะกัลยาณมิตร หลักพรหมวิหาร ๔ กับชุมชนแห่งการปฏิบัติ

          Practice in observing, awareness, contemplation. The process of Buddhist Counselling. Right Understanding and world view of the Helper. The preparation process for the helper’s inner; Inner strengthening process, Foundation of palliative care and bereavement healing. Wisdom in deep listening. The Helper as a good friend (Kalayanamitra), The Four Principles Virtuous Existence (Bharmavihara 4) and The community of practice


หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๕๓๐ ปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสังคม ๓ (๐-๙-๓)
CECE 530 Socially Engaged Practicum in Contemplative Education

          การบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร การประยุกต์และสร้างการทำงานจริงที่สอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร จิตตาภิบาล การจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือการสร้างสรรค์สื่อ

          Integration of all the knowledge learnt from the programme; Implementation and putting them into practice in the way that is suitable to the nature and needs of the organizations; Chaplaincy, Contemplative facilitation, or Media-art creation


     (๓) วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐)
CECE 698 Thesis

          การกำหนดหัวข้อโครงการวิจัยทางจิตตปัญญาศึกษา การดำเนินการการวิจัยที่มีจริยธรรม การรวบรวม การวิเคราะห์ การแปลผลและอภิปรายผล การรายงานผลในรูปของวิทยานิพนธ์การเสนอและพิมพ์งานวิจัยในวารสารมาตรฐาน หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการนำเสนอผลงานวิจัย

          Identifying Contemplative Education research proposal. Conducting research with concern of research ethics. Data collection, analysis, interpretation and discussion of the result; Research reporting in terms of thesis. Presenting and publishing research in standard journals or a conference’s proceedings; Research reporting ethics


     (๔) สารนิพนธ์

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จศจศ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๓ (๐-๙-๐)
CECE 697 Thematic Paper

          การกำหนดหัวข้อโครงการทางจิตตปัญญาศึกษา การดำเนินโครงการโดยใช้หลักจริยธรรมการเขียน และการนำเสนอรายงานโครงการ จริยธรรมสำหรับการเขียนรายงานและการนำเสนอ

          Identifying Contemplative Education project proposal, Conducting projects with concern of ethics, Writing and presenting project reports, ethics for presenting and publishing reports


     อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          มหาบัณฑิตสามารถเป็นผู้เข้าถึงการพัฒนาคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่แท้ให้เกิดขึ้นได้จริงในบริบทต่างๆ โดยไม่จำกัด มีความมั่นคงทั้งภายในและภายนอก และสามารถประยุกต์และสร้างสุขภาวะเชิงจิตวิญญาณให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ในสาขาอาชีพต่างๆ ตัวอย่างของอาชีพการงานที่มหาบัณฑิตสามารถทำได้ ได้แก่

          ๑.กระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative facilitator) ผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้แนว จิตตปัญญาศึกษาให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษา และการสาธารณสุข โดยกระบวนกรอาจอยู่ในรูปแบบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ฝึกอบรมประจำองค์กร

          ๒.ผู้ให้การดูแลทางจิตใจ จิตวิญญาณ แก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ หรือจิตตาภิบาล (Chaplaincy) ที่ทำงานกับองค์กรทางสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล หรือสถานบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

          ๓.เป็นผู้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพด้านจิตตปัญญาศึกษา กลับไปพัฒนาในอาชีพเดิมของตนเอง