หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา

 

 

ปรัชญาหลักสูตร

"ผลิตมหาบัณฑิตเป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาและเรียนรู้ตนเอง"


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา เกิดจากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิและองค์กรหลายฝ่าย

ที่เห็นพ้องต้องกันว่า กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มาถึงจุดที่ต้องมีการทบทวนขนานใหญ่

การศึกษาวิชาการนอกตัวเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้วิกฤตการณ์ต่างๆ และไม่สามารถนำพาสังคมไปสู่สุขภาวะได้

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาในปีการศึกษา 2551 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว

มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตใจให้เหมาะสำหรับการศึกษาเรียนรู้ และเพื่อเป็นตัวสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเอง


 

 

ผู้สนใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
คุณวัลภา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
โทรศัพท์ 02-4415022-3 ต่อ 16


Views : 3109