วันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559
ณ มหิดลสิทธาคาร และอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


เวทีเสวนา หัวใจตื่นรู้ : ประสบการณ์ตรงของชาวมหิดล

          เวทีการเรียนรู้ 6 ห้อง

เวทีการเรียนรู้ที่ 1 : จิตตปัญญาศึกษา จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน
การนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในช่วงระยะเวลา 10 ปีของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(นำเสนอโดย ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และนำกระบวนการในเวทีการเรียนรู้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
เวทีการเรียนรู้ที่ 2 : จิตวิญญาณแห่งผู้ดูแล
ฟังและสัมผัสประสบการณ์การบ่มเพาะหัวใจความเป็นมนุษย์แก่้นักศึกษาเพื่อให้สามารถดูแลตนเอง เพื่อนร่วมงานและผู้ป่วยด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยสติและความเมตตากรุณา
(นำเสนอโดย พ.ญ.รุจิรา มังคละศิริ และ CoP กระบวนกรโคราช, นพ.วิธาน ฐานะวุฑฒ์, อาจารย์กัลยา ศรีมหันต์ และนำกระบวนการในเวทีการเรียนรู้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
เวทีการเรียนที่ 3 : อุดมศึกษาแห่งการตื่นรู้
เรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด องค์ความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพความเป็นมนุษย์ในตนเองให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
(นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิยดา เหล่มตระกูล, อาจารย์อริสา สุมามาลย์, ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ และนำกระบวนการในเวทีการเรียนรู้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
เวทีการเรียนรู้ที่ 4 : TRAINING OF THE TRAINERS
เรียนรู้ประสบการณ์การนำจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ในการจัดกระบวนการอบรม เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
(นำเสนอโดย คุณกฤตยา ศรีสรรพกิจ, คุณธีระพล เต็มอุดม และนำกระบวนการในเวทีการเรียนรู้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
เวทีการเรียนรู้ที่ 5 : กัลยาณมิตรจิตตปัญญาประเมิน
นวัตกรรมทางการประเมิน ที่มีรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการประเมินที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายสอดประสานไปกับบริบท ธรรมชาติ ประเภทและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ
ที่ "หวังผล" หรือ "เอื้อให้เกิดผลสำเร็จ" ไม่ใช่เป็นเพียงการประเมิน "ผล" การดำเนินงานเทียบเคียงกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อตัดสินคุณค่า
(Summative Evaluation) ที่ทำกันอยู่ทั่วไป
(นำเสนอโดย ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน และนำกระบวนการในเวทีการเรียนรู้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
เวทีการเรียนรู้ที่ 6 : MINDFULNESS IN ORGANIZATION (MIO)
ผู้คนจานวนมากใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในที่ทางาน การบูรณาการการฝึกสติเข้าไปในองค์กรจึงเป็นช่องทางสาคัญที่จะช่วยสร้างสุขภาวะของคน เวทีนี้จะได้เรียนรู้แนวทางการบูรณาการ
การฝึกสติเข้าไปในองค์กรจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงจนเห็นผล
(นำเสนอโดย นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, ดร.วิภาภรณ์ เกียรติอานวย, นายธีรวัฒน์ ทองเสนอ และนำกระบวนการในเวทีการเรียนรู้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)