บทความประจำปี : 2561
ชื่อบทความ : การบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชน แอโก๋-แสนคำลือ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา
ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้เขียน : ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
ประเภทของบทความ : บทความวิจัย
Link : https://www.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/article/view/146066/107753
อ้างอิง สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และ สุปรียส์ กาญจนพิศศาล. (2561). การบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋ –แสนคำลือด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 26 (52), 96-118.
ดาวน์โหลดบทความวิจัย : ดาวน์โหลด
 

  การบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชน แอโก๋-แสนคำลือ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงศักยภาพภายในและศักยภาพภายนอกของผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋-แสนคำลือที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาบทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองคล้ายธรรมชาติ โดยเน้นความสำคัญอยู่ที่การจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาให้แก่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่สมัครใจและทำการคัดเลือกมาเป็นผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในตนด้านการสื่อสารความรู้สึกออกมาอย่างซื่อตรง ความกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน การมีสติ การเริ่มเห็นความสำคัญและแสดงออกในลักษณะของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา รวมถึงเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำที่ดีและการมีสัมพันธภาพในทางที่ดีขึ้นกับบุคคลใกล้ชิด ส่วนผลสัมฤทธิ์ภายนอกนั้นถึงแม้กลุ่มผู้นำจะสามารถพฒันาทักษะเรื่องการนำเสนอผลงาน การทำบัญชีครัวเรือนและการเขียนโครงการได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยยังไม่พบมุมมองร่วมที่สามารถเชื่อมโยงพลังของกลุ่มในการขับเคลื่อนงานเชิงระบบในภาพรวม

ผู้วิจัยพบว่าผู้นำรุ่นใหม่กลุ่มนี้ควรได้เรียนรู้และพัฒนายกระดับศักยภาพทางมิติด้านในเพิ่มเติมผ่านการฝึกฝนทักษะการสื่อสารแนวสุนทรียสนทนา และฝึกฝนเจริญสติภาวนา รวมถึงการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาดั้งเดิมและการฝึกฝนทักษะการเป็นกระบวนกร

คำสำคัญคัญ : ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง, จิตตปัญญาศึกษา, แอโก๋-แสนคำลือ, ชุมชน