บทความประจำปี : 2561
ชื่อบทความ : การเติบโตด้านในของเยาวชนผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย: การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา
ชื่อวารสาร : วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับพิเศษเดือน มีนาคม 2561
ผู้เขียน : ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร และ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
ประเภทของบทความ : บทความวิจัย
Link : https://tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/112062/90123
อ้างอิง Kanjanaphitsarn, S., Pongpakatien,J. & Asdormmithee, S. (2018), The Inner Growth of Youths throughHospice Care : A Phenomenological Research. Kasem Bundit Journal, 19, Special Edition, 150-160
ดาวน์โหลดบทความวิจัย : ดาวน์โหลด
 

The Inner Growth of Youths throughHospice Care:A Phenomenological Research

 

บทคัดย่อ

    บทคัดย่อบทความนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา  ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล การสนทนากลุ่ม และการจดบันทึกประจำวันของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมผู้ป่วยระยะท้ายด้วยตนเอง เพื่อศึกษาการเติบโตด้านในของเยาวชนจากการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ผลของการวิจัยเบื้องต้นพบว่าสิ่งจูงใจสำคัญที่เอื้อให้เกิดการเติบโตด้านในของเยาวชนจากการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยระยะท้าย คือ การตระหนักรู้ในตนเอง การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การมีเจตจำนงที่มุ่งมั่น การแสวงหาความรู้และการกระทำ การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


คำสำคัญ : การเติบโตด้านใน การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา