บุคลากร

ลักษณาวดี จตุรภัทร์
ผู้จัดการ

กลุ่มคลังและพัสดุ

ดารกาไร สระสมทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี

อุษารัตน์ พวงศรีทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศศิธร จำปาไตร
นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มบริการการศึกษา

วัลภา ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

สกล สถิตย์พงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

กฤชกร วงษ์ศรีษะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ณัฐธิดา แพทย์ประสิทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จารุรัตน์ เมฆกระจาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุณิตา สร้อยสงิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดวงรัตน์ ชิ้นฮะง้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แม่บ้าน

ปัญจพร มาตรา
แม่บ้าน