บุคลากร

กลุ่มคลังและพัสดุ

ดารกาไร สระสมทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐวดี ลิ้มทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

ศศิธร จำปาไตร
นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มบริการการศึกษา

ลักษณาวดี จตุรภัทร์
นักวิชาการศึกษา

วัลภา ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา

สกล สถิตย์พงษ์
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

ศรายุทธ์ ทัดศรี
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

กฤชกร วงษ์ศรีษะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ณัฐธิดา แพทย์ประสิทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สุณิตา สร้อยสงิม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ดวงรัตน์ ชิ้นฮะง้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุรินธร สันติชีวะเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แม่บ้าน

ปัญจพร มาตรา
แม่บ้าน


Views : 1601