คณาจารย์

รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
ผู้อำนวยการ

ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
อาจารย์

ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม
อาจารย์

ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์
อาจารย์

ดร.อริสา สุมามาลย์
อาจารย์

อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ชรรินชร เสถียร
อาจารย์

เดโช นิธิกิตตน์ขจร
ผู้ช่วยอาจารย์

ดร.ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม
ผู้ช่วยอาจารย์

ผศ.ดร.สุดารส รองเมือง ยากิ
อาจารย์


Views : 2274