ผู้บริหารและคณาจารย์

รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
ผู้อำนวยการ

ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
รองผู้อำนวยการ

ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
อาจารย์

ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม
อาจารย์

ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์
อาจารย์

ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย
อาจารย์

ผศ.ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
อาจารย์

เภสัชกรหญิง ชรรินชร เสถียร
ผู้ช่วยอาจารย์

เดโช นิธิกิตตน์ขจร
ผู้ช่วยอาจารย์

ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม
ผู้ช่วยอาจารย์