ผู้บริหาร

รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
ผู้อำนวยการ

ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
ฝ่ายขับเคลื่อนจิตตปัญญาศึกษา
CE IN MU BEYOND

ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์
ฝ่ายการศึกษาและหลักกสูตร

ดร.อริสา สุมามาลย์
ฝ่ายบริหารงานวิจัย

เดโช นิธิกิตตน์ขจร
ฝ่ายบริหาร

ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม
ฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนสังคม

ลักษณาวดี จตุรภัทร์
ฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและฝึกอบรม


Views : 382