การจัดการข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน

หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะต้องเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชย การสอบถามหรือขอข้อมูล รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ประเภทของข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียนทั่วไป แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ข้อร้องเรียนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำใดที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องเรียนเอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
1.1 การประพฤติผิดมิชอบในหน้าที่ และการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
1.2 การจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน
1.3 การบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง การมอบหมายงาน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การลา การกำหนดค่าตอบแทน การเปลี่ยนและโอนย้ายตำแหน่ง เป็นต้น
1.4 ทุนการศึกษา
1.5 การคัดลอกผลงานทางวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)
1.6 อื่น ๆ
(2) ข้อร้องเรียนการให้บริการ ได้แก่ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
(3) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หมายเหตุ อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

ข้อร้องเรียนการทุจริต
หมายถึง ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทุจริตหรือความไม่โปร่งใส ภายในศูนย์ มีขั้นตอนการจัดการเช่นเดียวกับข้อร้องเรียนทั่วไป แต่ต้องแจ้งผ่านช่องทาง แนะนำติชม/เรื่อง ร้องเรียน (http://www.ce.mahidol.ac.th/contact/)

ลักษณะของข้อร้องเรียนที่สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณา

(1) ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ถ้ามี) ของ ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบตัวตนได้
(2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุของข้อร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับข้อ ร้องเรียนตามสมควร
(3) ใช้ข้อความสุภาพ
(4) ลงลายมือชื่อของผู้รับบริการ หรือวิธีที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้รับบริการได้

คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน2566

ช่องทางการยื่นข้อร้องเรียน

(1) กล่องรับข้อร้องเรียน บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์ ชั้น 4 ศุกร์ เวลา 09.30 น.
(2) ส่งแบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อร้องเรียน ไปยังอีเมล laksanavadee.jat@mahidol.ac.th (นางสาว ลักษณาวดี จตุรภัทร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล)
(3) ส่งไปรษณีย์มายังศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โดยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการจัดการข้อ ร้องเรียน ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.ce.mahidol.ac.th
(4) กรอกข้อมูลผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา link: http://www.ce.mahidol.ac.th/contact/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบแจ้งข้อร้องเรียน
ผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์

 

 


Views : 118